Svoboda – Narobe svet 4/10 Freedom – World up-side-down

Dokler svobode ne izberete, je ne boste imeli. Sama od sebe se ne bo zgodila, ker je svoboda značajska poteza visoke zavesti in potrebuje odločitev zanjo. Če se odločite za svobodo, boste prvič zares prilezli na plan, prvič se boste izrazili od znotraj navzven. Do sedaj ste kopičili, jemali, se trpali z zunanjim svetom… s stvarmi, znanjem, dobrinami, poznanstvi, dosežki… . Sedaj se prvič levite zunanjih nanosov in kažete svoj resničen obraz, neokrašen z ničemer tujim, kar bi ne bilo intimno vaše.

Do sedaj ste se potapljali kot krti v udobje Zemeljskih temin. Zdaj menjate smer in začnete grebsti iz zemlje, stopite na plan in celo sanjate o letanju. Naravno je, da se vam zvrti že ob misli na svobodo; kdo sem, kje sem? Prej ste vedeli, da ste pač nekdo, ki mu je ritje po temnih rovih domače, zdaj ne veste več, kdo ste, kaj vam je storiti, kaj hočete. Naj vas potolažim, to je to! Natanko ta občutek je svoboda!

Ta prostor nedoločenosti ni zmeda, kot vam prigovarja um, ki bi jo hotel nemudoma uokviriti v lastno majhnost, temveč območje vaše neomejenosti, neprivezanosti, iz kateri se morete obrniti v vsako smer, tokrat iz lastne pobude, ne več iz zunanjih narekov ali navad preteklosti.

Sledi: Svoboda – Lepota nedoločenosti 5/10


Freedom – World up-side-down 4/10


Until you choose freedom, you will not have it. It will not happen by itself, because freedom is a high-consciousness move and it needs your decision for it. If you choose freedom,  for the first time you will really get on the plane, for the first time you will express yourself from the inside out. Until now, you have accumulated, taken, filled yourself with the outside world… with things, knowledge, goods, acquaintances, achievements… . Now, for the first time, you are shedding yourself of external decorations and showing your true face, unadorned by anything extraneous that is not intimately yours.

Until now, you’ve been diving like moles into the comfort of Earth’s darkness. Now you change direction and start digging out of the ground, step on a plane, and even dream of flying. It’s natural to feel giddy at the thought of freedom; who am I where am I? You used to know that you are someone who was familiar with digging through dark tunnels, but now you no longer know who you are, what you can do, what you want. Let me comfort you, this is it! Exactly this feeling is freedom

This space of indeterminacy is not confusion, as the mind pleads, and wants to frame indetermination in its own smallness, but an area of your limitlessness, of non-attachment, from which you can turn in any direction, this time of your own initiative, no longer from external dictates or habits of the past.

Followed by: Freedom – The Beauty of Indeterminacy 5/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: