Zakaj so duše žrtve? // Why are victim-souls?

Zapis na FB me je zvabil v tole razmišljanje, zakaj imajo nekateri slabše začetne pogoje kot drugi, npr. da se rodijo brez udov, da živijo le nekaj dni, do so žrtve nasilja… . Vse do koronskega obdobja, ko so bile mnoge stvari še neznane, sem mislila, da je to karma ali po naše krama duha, ki jo moramo očistiti tako, da doživimo nekaj, kar smo nekoč morda nekomu povzročili mi. Zdaj, ko vem, da je karma past, ki so nam jo pripravili naši brezdušni zavojevalci, ki se trudijo, da bi našo energijo držali kar se da nizko s tem, da nas izpostavljajo omejenemu znanju, samo-pozabljenju in pomanjkanju vseh vrst, kar je recept za vsakršna nasilja, nisem več prepričana. Inkarnacije v Življenju ni, je le Eno Življenje duha, ki se spomni samega sebe in je povsem nezmožno dejanj nizke zavesti.

Da ne zapadem v sodbo pa hočem verjeti, da imamo, preden privolimo v dane pogoje na Zemlji, svobodo izbire in vemo, v kaj se podajamo. Mi, gledalci teh duš, ne poznamo njihovih zgodb in ne vemo, zakaj so privolili v določene pogoje bivanja, ki jih naša površna pamet zlahka sodi za nepravične, ker ne pozna konteksta. 

Pogosto so duše žrtve visoka svetlobna bitja, ki s svojo vdanostjo v dane pogoje, dvigujejo zavest in s tem pomagajo vsem vpletenim. Kot npr. nesreča otroka, ki ga kot majhnega priklene na posteljo, povabi sicer ambiciozna starša k opustitvi materialnih ambicij in v negovanje in skrb za otroka. To je rešitev za starše, če se pustijo zvleči od neobčutljivosti tozemskih ciljev, ki ujamejo zavest v mnogo hujše pasti kot je fizična nemoč in se pustijo zvleči v visoko občutljivo zavest srčnosti. Največ naredite, če dvigujete svoje srce na svetel žarek Ljubezni, s katerim redčite črnino na Zemlji in prispevate k zmanjševanju nasilja tako, da ga ne povzročate niti z besedami.

To je povabilo k nesodbenosti, ki vedno rešuje, Marjeta Šumrada

FB prispevek  Svoboda Življenja 11. oktobra 2022 Nočemo vojne 


Why are victim-souls?

The post on FB lured me into this thinking, why some people have worse starting conditions than others, e.g. that they are born without limbs, that they live only a few days, that they are victims of violence… . Until the corona period, when many things were still unknown, I thought that it was karma or our spirit junk, which we have to clean up by experiencing something that we may have once caused to someone. Now that I know that karma is a trap set for us by our soulless invaders who try to keep our energies as low as possible by subjecting us to limited knowledge, self-forgetfulness, and deprivation of all kinds, which is a recipe for all kinds of violence, I’m not sure anymore. There is no incarnation in Life, there is only One Life of the spirit, which remembers itself and is completely incapable of low-consciousness acts.

In order not to fall into judgment, I want to believe that before we agree to the given conditions on Earth, we have the freedom of choice and know what we are getting into. We, the viewers of these souls, do not know their stories and do not know why they agreed to certain living conditions that our superficial minds easily judge as unjust because they do not know the context. 

Often, the souls of the victims are high beings of light who, with their devotion to the given conditions, raise consciousness and thus help everyone involved. For example, the accident chained a small child is to the bed, invites the otherwise ambitious parents to give up their material ambitions and invite them to nurture and care for the child. This is the solution for parents if they allow themselves to be dragged away from the insensitivity of earthly goals, which trap the consciousness in much worse traps than physical helplessness, and allow themselves to be dragged away into the highly sensitive consciousness of the heart. You do the most if you raise your heart to the green-ray of Love, with which you dilute the blackness on Earth and contribute to the reduction of violence by not causing it even with words.

This is an invitation to non-judgment, which always saves, Marjeta Šumrada

FB post Freedom of Life Oct 11. 2022 No war

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: