Širina svobode 7/10 Breadth of freedom

To, da se nekaj zelo velikega dogaja ne le z nami in Zemljo, temveč s celotnim Bivanjem, bi moralo biti bolj občutljivim že očitno. Moder je, kdo se ne oklepa stare rutine in raje budno ovohava zrak, da bi ne prezrl smeri, v katero piha Veter Življenja. Zoževanje prestrašenega jaza je prag zavesti, je smuk skozi šivankino uho v brezmejnost svobode.

Prag zavesti, ko je vaš um skrčen na najmanjšo možno mero, v kateri še preživi, je točka eksplozije energije, je kot bi razpihali meglo okrog luči. Zdaj vstopate v zrelo, veličastno območje vseh možnosti, ki jih porajajo ljubeči navdihi srca. Če se sprašujete, kaj je vaše poslanstvo, potem dovolite, da vas trenutne okoliščine skrčijo in potisnejo skozi konvergentno ožino v jasnost vas samih.

Zamenjajte leče; ne sprašujte, kaj vam je narediti, temveč si privzgojite občutek prisostvovanja Življenjskemu dogajanju in se mu v celoti prepustite. Nehajte misliti in začnite Biti. Nehajte kovati ‘rešitvene načrte’ in si zagotavljati ‘varovalna padala’, s tem ste v strahu samoljubnih in ne v zaupanju Živih. Nehate pričakovati rešitev v podobi stvari, tehnike, metode, osebe… nečesa zunaj vas. Življenje ve, kdo ste! Vi se šele spoznavate, zato zaupajte Dogajanju, v katerem ni vaše predhodnosti. Vaše prisostvovanje vas vodi iz hipa v hip po najboljši možni poti. Vaše prisostvovanje vas osvobaja in z vami vse! Vaše prisostvovanje je najvišja oblika ljubezni do sebe in bližnjega.

Sledi: Svoboda – Vaša duša ve 8/10


Breadth of freedom 7/10


The fact that something very big is happening not only with us and the Earth but with the entire Being, should already be obvious to the more sensitive. He is wise who does not cling to the old routine and prefers to keep a close eye on the air so as not to ignore the direction in which the Wind of Life is blowing. The narrowing of the frightened self is the threshold of consciousness, it is the slip through the needlewoman’s ear into the limitlessness of freedom.

The threshold of consciousness, when your ego is reduced to the smallest possible extent in which it still survives, is the point of explosion of energy, it is like dissolving the fog around the light. You are now entering the mature, glorious realm of all the possibilities that your loving inspiration brings forth. If you are wondering what your mission is, then allow your current circumstances to shrink you and push you through the convergent strait into the clarity of yourself.

Change lenses; don’t ask what you have to do, but cultivate a sense of presence in Life’s happenings and fully surrender to it. Stop thinking and start Being. Stop forging ‘salvage plans’ and providing yourself with ‘safety parachutes’, this puts you in fear of the selfish and not in the confidence of the Living. Stop expecting a solution in the form of a thing, a technique, a method, a person… something outside of you. Life knows who you are! You are just getting to know yourself, so trust the Happening, in which there is no precedent of yours. Your presence guides you from moment to moment along the best possible path. Your presence liberates you and everything with you! Your presence is the highest form of love for yourself and your neighbor.

Followed by: Freedom – Your Soul Knows 8/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: