Svoboda – Vaša duša ve 8/10 Freedom – Your Soul Knows

Foto DevianArt

Svetloba v vas se je že davno ‘odločila’ za svobodo, ker Svetloba, ne pozna meja, Svetloba je svobodna po naravi. Če vam svoboda zabrbota v nedrjih kot podtalnica, ki bi rada na plan, potem se postavite na noge, nosite glavo pokonci, odprite prsi za dotok ljubezni in se ne menite za nič drugega kot za zaupanje odločitvi, ki ste jo, kot svetlobno bitje, že davno sprejeli. Vaša osvoboditev je že pripravljena. Hodite to pot graciozni, v polnem zagotovilu zmage in mirni kot dete v naročju Varne Roke.

Če se sprašujete, kdaj boste zlezli skozi šivankino uho, vedite, da to počnete prav zdaj, ko vas te besede vabijo v prepustitev Toku življenja. Ni kolektivnega ritma, so le posamezni ritmi, ki jih določa vaša pripravljenost spustiti svoj načrt. Spustite se zdaj in zdaj ste svobodni. Če so te besede pri vas padle na plodna tla, je prav ta trenutek vaš čas ‘vnebovzetja’.

Poglabljam razumevanje svobode… svobodna sem, kadar me nikakršno dejanje drugega človeka ne izvrže iz občutja, ki ga ta hip izbiram, iz kvalitete bivanja, ki jo ta hip ustvarjam, sem absolutna gospodarica svoje energije. Mi posipate strupenosti v vodo, v zrak, v hrano, se me hočete znebiti, mi nagajate, spravljate v revščino, vzamete vse? Ni važno! Zame je važno le to, kar jaz dajem v eter! Je ena ‘stvar, ki je ne morete dotakniti, to je zavedanje, da sem, kar prihaja iz mene, zato izbiram svetle odgovore na vsak napad teme. To me drži v območju Živih. To je moja resničnost, iz katere lahko izstopim le po svoji volji.

Sledi: Svoboda – Energijska zaščita 9/10


Freedom – Your Soul Knows 8/10


The Light in you long ago ‘decided’ to be free, because the Light knows no bounds, the Light is free by nature. If freedom is bubbling in your bosom like underground water that wants to rise, then stand on your feet, hold your head high, open your chest to the flow of love, and think of nothing else than trusting a decision you, as a being of light, made long ago. Your liberation is already prepared. Walk this path gracefully, in full assurance of victory and calm as a child in the arms of a Safe Hand.

If you’re wondering when you’re going to slip through the needlewoman’s ear, know that you’re doing it right now, when these words invite you to surrender to the Flow of Life. There is no collective rhythm, only individual rhythms determined by your willingness to let go of your plan. Drop down now and you are now free. If these words fell on fertile ground for you, this very moment is your time of ‘ascension’.

I am deepening my understanding of freedom… I am free when no action of another person throws me out of the feeling that I am choosing at this moment, from the quality of being that I am creating at this moment, I am the absolute mistress of my energy. You sprinkle poison in my water, in the air, in my food, you want to get rid of me, you harass me, you make me poor, you take everything? Does not matter! The only thing that matters to me is what I put on the ether! There’s one ‘thing you can’t touch, and that’s knowing that I am what comes out of me, so I choose bright answers to every attack of darkness. This keeps me in the zone of Living. This is my truth, from which I can only exit at my own will.

Followed by: Freedom – Energy protection 9/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: