Svoboda – Energijska zaščita 9/10 Freedom – Energy protection

Zahodni svet, ki si je za vodilo izbral materialistično znanost, je zasnovan tako, da mi daje misliti, da sem stvar, odvisna od stvari. Res sem bila…, dokler sem verjela, dokler tega ponižanja najvišje življenjske Umetnine, kakor sem se čutila, na nivo lahko vodljive mesenosti, niso preprečili nehoteni dogodki in resnične zgodbe na moji poti skozi Življenje. Dovolj bi bila ena, pa jih je mnogo, ki so mi sporočale, da je moč v meni, moč, ki more nadvladati vsako stvar, in da je vse odvisno od mojega gledišča.

Kljub temu, da nisem poznala resnice o sebi, sem hitro povezala, da če vse, kar mi prigovarja ta svet…, tako iz ust do ust, kot pravijo, vsak ponovi, kar je slišal, nihče pa slišanega ne precedi skozi sito svojega srca…, preprosto le zasukam na glavo in vem, pri čem sem. Res je tako črno-belo in zato tako sumljivo nenaravno, nameravano. Izjemno močna sila nas kot žužke tišči v tla, da ne bi dvignili glav in uzrli nebesnih prostranosti, ki bi nas nemudoma spomnila, da smo pravzaprav krilata bitja.

Prvi korak energijske zaščite naredim, ko sprejmem, da je znanje, ki pride vame od nekoga drugega, tujek in zato meni škodljiv. Namreč vsak delček Svetlobe je popoln sam po sebi in ima vse, da bi se spoznal, uresničil in zorel. Pravi modreci vam ne bodo dajali odgovorov, le vabili vas bodo k očiščenju duha, da bi se spomnili samih sebe. Prvi krog zaščite si ustvarim, ko se zasukam za 180º iz raztresanja navzven v celovito ponotranjenje in v zaupanje v Svetlobo, ki sem. Nihče ne more nadomestiti lastne prepričanosti samo-spoznanja, ki varuje samo po sebi!

Zaključek: Samo-vladarstvo svobodnih 10/10


Freedom – Energy protection 9/10


The Western world, which has chosen materialistic science as its guide, is designed to make me think that I am a thing, dependent on things. I really was…, as long as I believed, until this humiliation of the highest Art of life, as I felt myself, to the level of easy-to-manage flesh, was prevented by involuntary events and a true story on my way through Life. One would have been enough, but there are many stories that showed me that there is power in me, a power that can overcome anything, and that everything depends on my point of view.

Despite the fact that I did not know the truth about myself, I quickly made the connection that if everything that this world tells me…, from mouth to mouth, as they say, everyone repeats what they have heard, and no one filters what they hear through a sieve of a heart…, I just turn upside down and I know what is true. It really is so black and white and therefore so suspiciously unnatural, intentional. An extremely strong force presses us to the ground like bugs so that we don’t raise our heads and see the vastness of the sky, which would immediately remind us that we are actually winged beings.

I take the first step of energy protection when I accept that the knowledge that comes to me from someone else is alien and therefore harmful to me. Namely, every bit of Light is perfect in itself and has everything to know oneself, to come true, and to mature. True sages will not give you answers, they will only invite you to purify your spirit to remember yourself naturally. I create the first circle of protection when I turn 180º from scattering outward to a complete internalization and trust in the Light!, that I am. No one can replace my own conviction of self-knowledge, which protects by itself!

The End: Self-rule of the free 10/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: