Pesem gozda – Skrivnostna moč gozda (1) Song of the Forest

S tem prvim delom na temo gozda odpiram vrata v gotovo skrivnostno, a nikakor skrito moč gozda, ki jo sijoče duše znova prepoznajo in ji dovolijo, da jih vodi nazaj k samim sebi. Z naslednjo priprošnjo se naravnajmo na gozdna Darila, s katerimi nas more obdariti, če se mu le približamo na pravi način.

‘Hvala Življenje, da živim! Hvala, da živim kot človek!

Biti človek je največ, kar sem lahko, vseeno pa sem le senca Tebe.

Ogrni me z gozdom kot s svojimi perutmi

in me prebudi v božanski podobnosti Tebi.

Ne skrivam Lepote in ne sramujem se Moči,

brez zadrževanja se izlivam na vse.

Prosim za to Moč, za to Svobodo… iz hvaležnosti do prvega,

ki jo je izživel zame.

Doživljanje, ta vrhunska spretnost manevriranja skozi polje informacij, je zanesljiv vodnik zaznavanja resničnosti, ki se v gozdu kaže najbolj čisto. Gozd naši občutljivi zaznavi nudi varno okolje, v katerem se lahko sprosti in odpre. Zaznava je namreč kot plaha, divja žival, ki se potaji ob najmanjši nevarnosti. Tako se tudi naša občutljivost zakrči in otrdi ob dolgotrajni izpostavljenosti prenasilnim informacijam, s katerimi smo ljudje neprestano napadani.

Da bi tenkočutnost energijske zaznave spravili iz krča otopelosti,

jo moramo redno in resno izpostavljati gozdnemu zvenu

in se uriti v vstopanju v notranjo tišino,

ki nepopačeno prenaša zaznavane informacije.

Čeprav se puščava zdi prostor velike čistine, so energijsko najčistejša območja nekultivirani gozdovi in pragozdovi. Njihova moč na človekovo zavest je tako močna, da je nekaj dni zadrževanja v takem gozdu dovolj, da se sesuje vse, kar smo si nenaravnega nanesli nase.

Kakšna izjemnost in kakšna modrost žari iz vsake podrobnosti narave,

vedo le pogumni, ki si dovolijo ranljivost. Namesto strahopetnosti izbirajo trdoživost, ki je ena najbolj prepoznavnih lastnosti Živih.

Nekateri zadnje dve koronski leti hitro odraščajo in so pripravljeni odpustiti od sebe vse, kar jih duši v naravnosti, nekateri so še bolj zakrknili v zlaganost. Prvi spuščajo od sebe neživljenjske navade kot podivjane pse s povodcev in se notranje preoblikujejo v vse bolj resnična bitja, zvesti samim sebi.

Lahko bi površno rekli, da je pameten, kdor se zakrkne v tem nasilnem svetu in se s tem zavaruje pred norostjo, ki ga obdaja… a živo bitje nikdar ni pametno, je le ljubeče in hoče čutiti, čeravno je to mehanska brezčutnost, ki ga ranjuje in mori.

Ravno to je najbolj spregledano poslanstvo dreves na Zemlji, ki nimajo upora proti svoji naravi, proti volji Življenja in se ne morejo zabubiti v neobčutljiv oklep, tako kot to lahko naredimo ljudje in se delamo neobčutljive, mrtve, čeprav v resnici nismo.

Drevesa prejemajo udarce pri polni zavesti in pri

brezhibni občutljivosti in do zadnjega diha dajejo vse od sebe…,

prav tako moramo enako storiti vsi, ki hočemo svojo naravnost Živo.

Poglejte vsako drevo, ki smo ga zabetonirali do debla, kako se trudi v nemogočih, v nikakršnih življenjskih pogojih pognati liste, dihati in nas razveseljevati s cvetenjem in plodenjem. Ne bo sicer raslo, ali bo zraslo le malo, a vse do zadnjega diha bo dajalo vse od sebe, da živi svoje poslanstvo in nas razveseljuje in rešuje.

Drevesa ne čistijo le zraka, pač pa imajo sposobnost energijskega očiščevanja. Vase vpijajo temno energijo, ki jo ljudje ustvarjamo, s tem porabijo ogromno življenjske moči, ki jih predčasno posuši in se dobesedno žrtvujejo za nas. Kako bomo ljudje hvaležni za to delo, če se ne potrudimo niti toliko, da bi to prepoznali? Ni ga človeka, ki ne bi opazil, kako blagodejno je biti pod drevesi in kako pod njimi izgine vsak nemir, skrb in stres. Vsi to vemo, vseeno pa se obnašamo, kot da ne vemo.

Drevesa imajo svoj zven, ki bi ga naša prebujena občutljivost zlahka zaznala,

a tako mi kot drevesa smo osiromašeni moči in ne slišimo več pesmi gozda,

ki naravnost vpije: Pridite v naše osvobojene višave!

Srce bi se nam moralo razklati ob tem in nas nemudoma zaustaviti v brezsrčnem delanju za denar in druge nevrednosti. In ob tem nas ne bi smela prešiniti ena sama bojazljiva misel; ‘Kako pa bomo, če bomo poslušali srce?’ Ljudje smo edina bitja, ki se ne zganemo ob dejstvu, da pri polni zavesti uničujemo okolje, brez katerega nas ni.

Vidite, resnična moč, ki jo ima gozd nad nami je, da nam aktivira

spečo moč, ki more postati vedenjska preobrazba. Drevesa delajo to,

o čemer mi le mislimo, da bi morali, naredimo pa ne.

To je resnična ustvarjalnost, ki znanje nemudoma spravlja v življenje. Tega, kar znotraj vsakdana ne zmorete, zmorete po nekajdnevnem gozdnem odmiku z lahkoto in s spraševanjem:

‘Zakaj, o zakaj sem s tem tako dolgo odlašal. Že zdavnaj bi bil lahko iskren

in neustrašno zaživel svoje ljubezni, ki negujejo mojo in okoljsko naravnost.’

Drevesa imajo enako površino tkiva pod površjem kot ga imajo nad njim in energijsko predstavljajo enakovrednost med fizičnim prizemljevanjem in preseganjem le tega v izparevanju podobnega plinastega dvigovanja v nesnovne višave. Kako bi nam lahko še bolj zgovorno sporočala, kako večdimenzionalna in več frekvenčna smo živa bitja?

Če more drevo riti po trdi zemlji in iz nje vleči še bolj trde kovine, istočasno pa na drugem koncu puhteti v nesnov in oddajati blagodejne etre, kako ne bi mogli ljudje, ki smo presežek narave, ne mogli lahkotno vstopati v svet energije in se počutiti v njem kot doma?

Če bi se dnevno zatekali v blagodejno kopel gozda in mu dovolili,

da vas napolni s svojim Mirom, bi vam mnoge zapletenosti postale Jasne. Iz nastale preprostosti bi odpadle mnoge izumetničenosti,

ki ste si jih prisvojili in vaše bivanje bi morda znova zavzelo

svojo naravnost, za katero se vam ni treba truditi.

Vabljeni k potopitvi v ta najbolj skrivnostna bitja na Zemlji, ki s svojim tihim bivanjem utelešajo vse, kar potrebujemo vedeti. Lahko bi vedeli sami od sebe, a iz položaja, iz katerega gledamo gozd skozi naučeno znanje, ne skozi prebujeno občutljivost, ne začutimo več njegove sijajnosti in sorodnosti z nami, zato nam ob pravilnem pristopu drevesa nudijo most nazaj do lastne vpetosti v Inteligenco Življenja, ki jo drevesa niso nikdar izgubila.

Sijte in ostajajte sijajni, Marjeta Šumrada                       Anchor      Spotify Song of the forest – The mysterious power of the forest

With this first article on the theme of the forest, I open the door to the certainly mysterious, but by no means hidden, power of the forest, which the shining souls recognize again and allow to lead them back to themselves. With the following intercession, let’s tune in to the gifts of the forest, with which it can endow us if we only approach it in the right way:

‘Thank you Life that I live! Thank you for living like a man!

Being human is the most I can be,

and yet I am only a shadow of You.

Cover me with the forest as with your wings

and awaken me in divine likeness to Thee.

I do not hide Beauty and I am not ashamed of Power,

I pour myself out on everything without holding back.

I ask for this Power, for this Freedom…

out of gratitude to the first, who lived it for me.’

Experiencing, that supreme skill of maneuvering through the field of information is a reliable guide to the perception of reality, which manifests itself most clearly in the forest. The forest provides our sensitive perception with a safe environment in which to relax and open up. Perception is like a timid, wild animal that wanders off at the slightest danger. In this way, our sensitivities also shrink and harden due to long-term exposure to overly violent information with which we are constantly bombarded.

In order to get the subtle sensitivity of energy perception

out of the spasm of numbness, you must regularly and seriously

expose it to forest frequency and train yourself to enter the inner silence, which transmits the perceived information undistorted.

Although the desert seems to be a place of great clearing, the most energetically clean areas are uncultivated forests and primeval forests. Their power over the human consciousness is so strong that a few days of staying in such a forest is enough to destroy everything that we have unnaturally imposed on ourselves.

What excellence and what wisdom shines from every detail of nature,

only the brave who allow themselves to be vulnerable know.

Instead of cowardice, they choose hardiness, which is one of the most

recognizable characteristics of the Living.

Some of them are growing up quickly in the last two corona years and are ready to let go of everything that stifles them in their naturalness, some of them have become even more engrossed in deception. The first let go of non-life habits like rabid dogs off a leash and transform themselves internally into increasingly real beings, true to themselves.

You could superficially say that he is smart who hides in this violent world and protects himself from the madness that surrounds him…, but a living being is never smart, he is only loving and wants to feel, even if it is mechanical insensitivity, which wounds and kills him.

This is precisely the most overlooked mission of the trees on Earth, who have no resistance against their nature, against the will of Life, and cannot wallow in an insensitive armor, just as we humans can do and pretend to be insensitive, dead, even though we really are not.

Trees receive blows with full consciousness and with impeccable sensitivity and give their best until their last breath…

and so must all of us who want our naturalness Alive.

Look at every tree, which we concreted up to the trunk, how it tries in impossible, in no living conditions, to grow leaves, breathe and delight us with flowering and fruiting. It will not grow, or it will grow only a little, but until its last breath, it will do its best to live its mission and make us happy and save us.

Trees not only clean the air but also have the ability to purify energy. They absorb the dark energy that we humans create, using up a huge amount of life force, drying them up prematurely, and literally sacrificing themselves for us. How will people be grateful for this work if we don’t even bother to recognize it? There isn’t a person who doesn’t notice how beneficial it is to be under the trees and how all the restlessness, worry, and stress disappear under them. We all know this, yet we act like we don’t.

The trees have their own sound, which our awakened sensibility could easily perceive, but both we and the trees are depleted of strength, and we no longer hear the song of the forest that plainly cries out: Come to our liberated heights!

Our hearts should break at this and immediately stop us from heartlessly working for money and other worthlessness. And at the same time, we should not be surprised by a single fearful thought: ‘But what if we listen to our heart?’ Humans are the only creatures that do not get upset at the fact that we are consciously destroying the environment without which we do not exist.

You see, the real power that the forest has over us is that

it activates a dormant power in us that can become a behavioral transformation. Trees do what we think they should, but we don’t.

This is true creativity that immediately brings knowledge to life. What you can’t do in everyday life, you can do after a few days of forest retreat with ease and by asking:

‘Why, o why I put it off for so long. Long ago I could be honest and fearlessly

live my loves, which nurture my naturalness and that of the environment.’

Trees have the same area of tissue below the surface as they do above it and energetically represent the equivalence between physical grounding and transcending only that in a vapor like gaseous ascent to immaterial heights. How could they tell us even more eloquently how multidimensional and multi-frequency living beings we are?

If a tree can dig through the hard earth and pull even harder metals out of it, and at the same time the other end emits beneficial ethers, how could humans, who are the excess of nature, not be able to easily enter the world of energy and feel in it like at home?

If you took refuge in the beneficial forest bath every day and allowed it, to fill you with its Peace, many complexities would become clear to you. Many ingenuities would fall out of the resulting simplicity, which you have appropriated and your stay might retake your naturalness,

which you don’t have to work for.

I invite you to immerse yourself in these most mysterious creatures on Earth, who embody everything we need to know with their silent presence. We could know by ourselves, but from the position from which we look at the forest through learned knowledge, not through an awakened sensitivity, we no longer feel its brilliance and kinship with us, so with the right approach, the trees offer us a bridge back to our own involvement in the Intelligence of Life, which the trees never lost.

Shine and stay brilliant, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: