Izberem Ljubezen // I choose Love

Draga prijateljica mi je nekoč rekla, da ljudje redko vedo, kako biti iskreni v tem zlaganem svetu, in tudi če imajo željo po njej, jim zmanjka poguma, da bo jo poslušali. Zame biti iskren pomeni, odločiti se, da se pri polni zavesti odločim zanjo vedoč, kaj to potegne za sabo. Izbira iskrenosti se lahko zdi površna odločitev, ideja filozofov, naivnost, nerealnost…, lahko tudi, da ste že popolnoma pozabili njen glas…,, a iskrenost so vrata v resnično Življenje, je edini smisel, vreden vašega diha. Nič in nihče vam ne bi smel biti izgovor, zakaj tega božanskega darila, s katerim vas Ljubezen vpenja nase, ne bi poslušali in zaživeli.

Anchor         Spotify


A dear friend once told me that people rarely know how to be sincerer in this twisted world, and even if they have the desire, they lack the courage to listen to it. For me, being sincere means deciding to go for it with full awareness, knowing what it entails. The choice of sincerity may seem like a superficial decision, an idea of philosophers, naivety, unreality…, it may also be that you have already completely forgotten its voice…,, but sincerity is the door to real Life, it is the only meaning worth your breath. Nothing and no one should be an excuse for you not to listen to it and live this divine gift with which Love binds you to itself.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: