Skozi šivankino uho v svobodo 6/10 Through the needlewoman’s ear to freedom

Izgubljanje ožine sveta, ki ste si ga ustvarili iz strahu pred svobodo, je podobno stiskanju kamele skozi šivankino uho. Pa vendar se mora zgoditi ravno to, da bi se vam širjava svobode lahko odprla. Vaš ‘veliki’ jaz se mora skrčiti do skoraj izginotja. Naraščajoči pritiski vas silijo v položaje, ki jih nočete, stiskajo vas v kot, iz katerega nimate kam…, vse zato, da bi se vaš, preveč udomačen strah, skrčil do mere, ki vam dovoljuje švigniti v neustrašnost ljubezni.

Smuk skozi šivankino uho je vaš dvig na višjo raven bivanja. Sprejmite vse nedoločenosti, kaj bo z mano, kako pa bom, če… . Ne upirajte se, plujte kot list na gladini reke, naj vas nese, kamor Tok hoče. Ulezite se na hrbet in nehajte brcati, zahtevati, pričakovati, se upirati, se oklepati brega… in najbolj, nehajte gledati v druge, povsem se prisebite. Ne pozabite, da nimate nobenih možnosti, da bi se izognil dvigu, neizogiben je.

Pustite se pribiti na križ brez-izhodnosti, rado-voljno lezite v grob svojega napuha, kajti zapuščate le tisto, kar vam je bilo od nekdaj tuje. Čutite se Brezmejni in Nedoločeni, začutite prve pihljale svobode na svojih licih in začnite upodabljati le še visoko leteče sanje, ki vas morejo potegniti iz vsakršnega pomanjkanja.

Sledi: Širina svobode 7/10


Through the needlewoman’s ear to freedom 6/10


Losing the strait of the world you created out of fear of freedom is like squeezing a camel through a needlewoman’s ear. And yet, this is exactly what must happen so that the width of freedom can open up to you. Your ‘big’ self must shrink to almost nothing. The mounting pressures are forcing you into positions you don’t want, squeezing you into a corner from which you have nowhere to escape… all so that your over-domesticated fear shrinks to the extent that allows you to leap into the fearlessness of love.

Slipping through the needlewoman’s ear is your rise to a higher level of existence. Accept all uncertainties, what will happen to me, how will I be if… . Do not resist, float like a leaf on the surface of the river, let the Current carry you where it wants. Lie on your back and stop kicking, demanding, expecting, resisting, clinging to the bank… and above all, stop looking at others, be completely composed. Remember that you have no chance of avoiding the raise, it is inevitable.

Let yourself be nailed to the cross with no way out, willingly lie down in the grave of your pride, because you are only leaving what has always been alien to you. Feel Boundless and Indeterminate, feel the first breeze of freedom on your cheeks and start picturing only high-flying dreams that can pull you out of any lack.

Next: Width of Freedom 7/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: