Kaj pomeni biti človek? Predgovor What does it mean to be human? Preface

Minilo je že nekaj polnih lun, odkar sem se vam zadnjič javila s kakšnim prispevkom. Ne zato, ker bi mi manjkalo navdihov, temveč zato, ker sem skupaj s planetom in vsemi vami šla skozi najmočnejšo preobrazbo doslej, ki me je potrebovala celo v vsakem prostem trenutku, ki mi je bil dan.

Čutim, da prehajam skozi zadnjo fazo inkubacije, iz katere ne bom izšla taka kot sem vanjo vstopila. Veliko, veliko stvari, ki sem jih počela še nedavno, jih zdaj ne morem več, preprosto zato, ker se mi ne zdijo več vredna časa in diha. Misli, ki bi jih še malo nazaj z lahkoto podelila z vami, se mi danes zataknejo že v glavi in do jezika sploh ne pridejo. Morda ima kdo od vas podoben občutek, a večino mojega vedenjskega balasta je odpadlo kot bi me zapuščalo nekaj dolgotrajnega, trdovratnega, kroničnega… predvsem pa nekaj, kar rada spustim kot posušeno krasto.


Ne vem, kaj bo prišlo na ta zdaj izpraznjen notranji prostor. Visim med dvema pečinama s konicami prstov rok in nog na robovih znanega in neznanega. Znano mi je dovolj znano, da ga nočem več nazaj, neznano pa dovolj vabljivo, da se ga ne bojim… zato se spustim s pečin in brez vrvi skočim v neznano zaupljivo kot novorojenka.

Imam poudarke, v katere bi se rada vrgla kot v neko početje… vseeno pa nisem tako sigurna vanje, da bi kaj naredila v to smer… namreč ne vem, kaj je dobro zame, ne vem, če je to kar hočem, tudi to kar potrebujem. Mnogo stvari me veseli, nekatere me odbijajo, a če pogledam listo všečkov in nevščekov mojega življenja, bi se jeziček prevesil k slednjim. Vseeno pa jih sprejemam kot del vsakdana in s časom spoznam, kako zelo sem jih potrebovala. Ugotavljam, kako močna resnica stoji za modrostjo Tolteških vidcev, da brez mučiteljev in težkih pogojev ni preboja zavesti.

Zato ne bežim od ‘zoprnosti’ vsakdana, ne upiram se toku življenja in ne izsiljujem ga na svoj mlin… le potrpežljivo čakam, da se mi pot tlakuje iz hipa v hip, kateri zaupljivo sledim kot nezmotljivemu Redu življenja.

Vsi smo na zelo pomembnem razpotju in nihče ne more te odločitve narediti namesto tebe. Odločitve, ki bo osvobodila tvojo človeškost do razsežnosti, ki jo niso poznali niti prvi ljudje in zacvetela v sijaju življenjskih možnosti, svobode in zaupanja… ali pa jo boš prodal za mehanske nadomestke in si pustil vzeti svobodo, ljubezen in zaupanje. Vabljeni k prebiranju prispevkov o bitki med oponašalsko opico in izvirnim svetlobnim bitjem, ki jo mora vsak izbojevati zase.


Sledi:

Opičja mema 1/8 Monkey meme 1/8

Revolucija človeškosti 2/8 The Revolution of Humanity 2/8

Snemanje človeškega kalupa 3/8 Get rid of human mold 3/8

Miselna entropija 4/8 Thought entropy 4/8

Ponižna veličina 5/8 Humble greatness 5/8

Moč ljubezni 6/8 The power of love 6/8

Elementarna hrana človeškosti 7/8 Elemental food of humanity 7/8

Prelomnica človeškosti . Odločitev je tvoja 8/8 The turning point of humanity – The decision is yours 8/8


It’s been a few full moons since I last contacted you with a post. Not because I would lack inspiration, but because I, along with the planet and all of you, went through the most powerful transformation ever, which needed me even in every free moment given to me.

I feel like I’m going through the last phase of incubation, from which I won’t come out the way I entered it. Many, many things I used to do recently, I can’t do them now, simply because they no longer seem worth my time and breath. Thoughts that I would have easily shared with you a little while ago are already stuck in my head today and do not reach my tongue at all. Maybe some of you have a similar feeling, but most of my behavioral ballast has fallen off as if something long-lasting, stubborn, chronic was leaving me… and most of all, something I like to drop like a dried scab.


I don’t know what will come to this now emptied interior space. I hang between two cliffs with the tips of my fingers and toes on the edges of the known and the unknown. The known I know well enough that I don’t want it back, and the unknown is tempting enough that I don’t fear it… so I come down from the cliffs and without a rope jump into the unknown confidently like a newborn.

I have priorities that I would like to throw myself into… but I’m not so sure about them that I would do anything in that direction. I don’t know what’s good for me, I don’t know if that’s what I want, even what I need. Many things make me happy, some repel me, but if I look at the list of likes and dislikes of my life, the tab would roll over to the latter. However, I accept them as part of my everyday life and over time I realize how much I needed them. I realize how powerful the truth is behind the wisdom of the Toltec seers that without torturers and difficult conditions there is no breakthrough of consciousness.

So I don’t run away from the ‘disgust’ of everyday life, I don’t resist the flow of life and I don’t force it on my mill… I just wait patiently for my path to be paved from moment to moment, which I confidently follow as the infallible Order of Life.

We are all at a very important crossroads and no one can make that decision for you. Decisions that will liberate your humanity to a dimension unknown to even the first humans and flourish in the splendor of life’s possibilities, freedom and trust… or sell it for mechanical substitutes and let you take freedom, love and trust. You are invited to read articles about the battle between the imitative monkey and the original light being, which everyone must fight for themselves.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: