Življenje me potrebuje tam, kjer sem #5–Sem dedinja Božanske zapuščine // Life needs me where I am #5-I am the heir of the Divine Legacy

Sem dedinja najsijajnejše Luči, v kateri je obilje vsega, po čemer lahko moja duša zahrepeni. A videti je, da je bilo Sijati vedno smrtno nevarno. Kot bi tema Zemlje ne prenesla svetlobe, pod sojem katere bi se razkrilo, kar se v njej godi. V tišini pod drevesom se sprašujem, kaj pomeni vse to dogajanje na Zemlji? Sem si vzela postanek in se odmaknila, da bi zmogla zaobjeti široko sliko in si zares odgovoriti na to vprašanje, ne da bi name vplivala misel drugega?


Slika Theo Droulez The Horla

Pravljice, prilike so najboljši način za posredovanje življenjskih resnic. Med človeškimi stvaritvami ni najti zgodbe, ki v sebi ne bi imela zle figure. Videti je, da kjer ni zla, ni zgodbe. Ta Zgodba je Zemlja in vse, kar se na njej godi. Začela se je s ‘padcem’ prvih dveh in zdaj se končuje. Zgodba, v kateri sobivata dve entiteti, ki si ne moreta deliti istega prostora in časa. Ali bo po koncu Zgodbe, konec Zgodbe? Ne, le pojem razumevanja zgodbe se bo spremenil. Zgodba ne bo več bitka med dobrim in zlim, temveč poezija Lepote, Resnice in Obilja. Nekaj, v čemer zavest človeka do danes ni mogla najti smisla. Videti je, da je človek izgubljen, kadar ni vpet v tako ali drugačno tekmovanje, rivalstvo ali preseganje drugega.

Zlo ima svoj smisel do tiste točke, v kateri ne začne ogrožati Celote. Njegov smisel je v tem, da brusi dušo in jo drega v višjo zavest. Ko zavest doseže nivo, v kateri postane samoniklo rastoča, zlo ni več potrebno. Samoniklost duše se zgodi, ko ta začne sama-od-sebe živeti po vesti dobrega, ne da bi ji bilo tako ukazano ali da bi nad njo visela kazen ob kršitvi. Njen moralni kompas je suveren. Nanjo ne vpliva zunanja avtoriteta in nobena grožnja jo ne pripravi do zatajitve.


Takrat duša odraste, dozori za samostojno presojanje o tem, kaj je življenjsko koristno in kaj ni. Mi smo posledica tega Zakona in smo ta Zakon sami po sebi. Vsak zase ve, kaj je življenjsko dovoljeno in kaj ni. Deset Mojzesovih zapovedi je bilo potrebno izklesati v kamen samo zaradi nedozorelosti takrat bivajočih duš. Odrasla duša sama od sebe ve, da ne sme jemati življenja ne sebi, ne drugim. Ve, da laži v življenju ni in z njo sama sebe reže od dostojanstva resničnosti. Ve, kaj je obzirnost, spoštljivost in svetost, ne da bi se morala tega učiti. Ve, da je strah in nasilje posledica izgube življenjske gotovosti in poguma. Ve, katera početja so čedna in katera niso, ne glede na prakso večine okoli nje.

Že ves čas ljudje vemo, kaj je prav in kaj ni, le moči nismo imeli, da bi to vedenje tudi zaživeli. Vemo, da se ne sme skakati v tuje postelje, pa še vedno to počnemo. Vemo, da laž nima nobene koristi, pa jo vseeno uporabljamo za zaščito lastnih interesov. Vemo, da so prepovedi in kaznovanja neživljenjska, pa v ‘imenu’ ljubezni in varnosti’ množično prepovedujemo in kaznujemo. In še in še je vsak detajl naših energijskih matric prepreden z neživljenjskimi potezami, ki nas držijo v območju duhovne spečosti.


Čas, v katerem smo, je izjemen prav zaradi povišanja praga osebne moči, v kateri imamo moč zaživeti na ljubezni temelječ božanski Zakon. Zdaj lahko odpustite vsem, ki so vam storiti krivico, ker veste, da zamera duši le vašo luč. Zdaj vidite grdobijo svojega preteklega obnašanja in celotnega človeškega sistema, ki je razbil vašo Celovitost in pretrgal naravno povezanost z notranjo Jasnostjo. Zdaj lahko rečete ne svojim nečednim strastem, ki za seboj puščajo le razdejanje. Zdaj zmorete povedati po resnici tudi, če vas to drago stane. Zdaj zmorete izraziti svoje ljubezni, četudi lahko ob tem izgubite vse. Zdaj se rojevate kot suveren kalček, ki si upa zapustiti varnost semenske lupine in se podati na negotovo pot proti soncu in osebnem razcvetu.

Sijte in bodite sijajni, Marjeta Šumrada


Life needs me where I am # 5 – I am the heir of the Divine Legacy


I am the heir of the brightest Light, in which there is an abundance of all that my soul can long for. But it seems that Shining has always been deadly. As if the darkness of the Earth did not stand the light, under the glow of which, what was happening on it, would be revealed. In the silence under the tree, I wonder what all this happening on Earth means? I took a stop and stepped back to be able to capture the big picture and really answer that question without being influenced by the thought of another?


Painting Theo Droulez The horla

Fairy tales, parables are the best way to convey the truths of life. There is no story among human creations that does not have an evil figure in it. There seems to be no story where there is no evil. This Story is the Earth and everything that happens on it. It started with the ‘fall’ of the first two and is now ending. A Story in which two entities coexist, who cannot share the same space and time. Will it be after the end of the Story, the end of the Story? No, only the notion of understanding the story will change. The story will no longer be a battle between good and evil, but a poetry of Beauty, Truth and Abundance. Something in which human consciousness to this day could not find meaning. It seems, a man is lost when he is not involved in competition, rivalry or surpassing the other.

Evil has its meaning up to a point, to where it does not begin to threaten the Whole. Its meaning is to grind the soul, shake it into a higher consciousness. When consciousness reaches a level at which it becomes spontaneously growing, evil is no longer necessary. The spontaneity of the soul occurs when it begins to live on its own from the conscience of the good, without being so commanded or to be punished for the violation. Her moral compass is sovereign. It is not influenced by external authority and no threat makes it to fail.


Then the soul grows up, matures for self-judgment of what is vitally useful and what is not. We are a consequence of this Law and we are this Law in itself. Everyone knows for themselves what is allowed and what is not. The Ten Commandments of Moses had to be carved in stone only because of the immaturity of the souls living at that time. The adult soul knows for itself that it must not take the life of itself or others. It knows that there is no lie in life and with lying it cuts itself off from the dignity of reality. It knows what consideration, respect, and holiness are without having to learn it. It knows that fear and violence are the result of a loss of life certainty and courage. It knows which doings are neat and which are not, regardless of the practice of most around it.

We have always known what is right and what is not, we just did not have the strength to bring this behavior to life. We know we shouldn’t jump into other people’s beds, but we still do. We know that lying has no benefit, but we still use lie to protect our own interests. We know that prohibitions and punishments are non-life based, but in the ‘name of love and security’ we massively forbid and punish. And over and over again, every detail of our energy matrices is interspersed with non-life moves that keep us in the realm of spiritual sleepiness.


The time we are in is remarkable precisely because of the raising of the threshold of personal power in which we have the strenght to live the love-based Divine Law. You can now forgive anyone who has done you an injustice, because you know that resentment only stifles your light. You now see the ugliness of your past behavior and of the entire human system that has shattered your Wholeness and severed its natural connection to inner Clarity. Now you can say no to your indecent passions, which leave only devastation behind. Now you can tell the truth even if it costs you dearly. You can now express your love, even if you can lose everything. You are now being born as a sovereign sprout who dares to leave the safety of the seed coat and embark on an uncertain path to the sun and personal flourishing.

Shine and be brilliant, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: