Prvotnost (2/2) – Ustvarjanje pogojev // Originality (2/2) – Creating conditions

Pred časom sem doživela ‘šolanje’ kot ga razumejo v samo oskrbni vasi Chrystal waters v Queensland Avstraliji. Ne bi vedela, da pričam pouku, ko sta ženska in 7 letni fant sedela pod baldahinom na travi, obdana s kenguruji, ki so se prosto pasli. Nobene infrastrukture, nobenih stolov, miz in tabel, nobene množičnosti, zvezkov in papirjev, nobenega pisanja… le zbrano prisostvovanje in potapljanje v fenomene življenja.

Šele kasneje sem doumela veličino tega dogodka, čeprav me je prevzel že takrat. Izraz na fantovem obrazu je bil resno zavzet… spoštljiv in veličasten. Izraz, ki ga ne vidim na obrazih naših otrok, ki se mrgodijo in sklanjajo nad čtiva, da jim obrazov sploh ne vidim. Ženska… v lahni svetli laneni obleki spuščenih dolgih las… je sproščeno vzravnano objemala kolena in molčala. Verjetno je pustila fantu, da se potopi v neko vprašanje, ki mu ga je zastavila ali si ga je zastavil sam. Njen pogled ni iskal ničesar… bila je v vedenju, kljub temu pa odgovora ni položila fantu na jezik.

Kakšnega darila sem bila deležna s tem dogodkom! Ne vem ali je bila ženska njegova mati ali ‘učiteljica’ brez razlaganja… gotovo pa je bila vidka, ‘krilato’ bitje, ki ga prepoznaš po svobodi, ki jo izžareva in miru, ki silovito boža. V tistem hipu sem se zaljubila v to neusmiljeno nežnost, ki jo imenujem duh prvotnosti, duh neskaljene jasnosti, duh nepopačene originalnosti.


Kakšne bi bile ‘stvari’, če bi jim dovolili njih same? Kakšno bi bilo naše obnašanje, če se ga ne bi učili? Kakšno bi bilo življenje, če njegovega toka ne bi speljevali na ‘svoj mlin’? Kako bi sobivali z drugimi oblikami življenja, če bi namesto osebnim interesom sledili spoštljivosti in obzirnosti? Kakšni bi bili otroci, če jih ne bi prikrojevali po svoje?

Oh… to so Velika vprašanja, nujna vprašanja, ki jih smemo in moramo zastavljati našim otrokom, ne da bi jim servirali tudi odgovor.

V vasi sem ostala štirinajst dni. Njihov dotik narave je bil naravnost veličasten. Bivališča so spominjala na hobit zemljanke, od katerih se v pokrajini vidijo le okrogla lesena vrata in gomile cvetja pred njimi. Iz razdalje, ki so jo puščali med bivališči, je bilo brati spoštovanje zasebnosti. Vse je govorilo o izbrani preprostosti, kot bi hoteli le oplemeniti naravne danosti. A od vsega me je najbolj ganil njihov odnos do otrok, ki ni poučeval s ‘predajanjem’ znanja, temveč je dramil njihovo naravno inteligenco.

Kako pomemben dejavnik pouka je ozadje, vedo prebivalci Kristalnih voda, ki bosih nog, sede na travi, v oblačilih, ki ‘dihajo’, obdani z barvitostjo in bujnostjo pokrajine… ostajajo v živi komunikaciji z naravo in njenim odzivnim duhom. Nemogoče je ostati vtkan v inteligenco življenja, kadar se ‘varujemo’ pred njo s stvarnimi in miselnimi pregradami… kadar živimo tako, kot da se jo bojimo.

Strah je neosnovan… le mislimo, da je življenje kruto, ker ga gledamo skozi očala samorefleksije, ki nam zrcali lastno šibkost in hudobijo. Življenje je naš največji Zaveznik… ne bojmo se Ga! Bojmo se lastne strahopetnosti, ki si noče zazreti v oči in se Mu predati. To je človekov preporod… ko živi razumevanje, da ne zemlja z viri in dobrinami, ne obleka, ki jo nosi, ne otrok, ki ga rodi in ne znanje, ki ga trosi, ne pripadajo njemu. Človek, ki si ničesar ne lasti, je človek naravne inteligence.


English


Some time ago, I experienced ‘schooling’ as understood in the self-sufficient village Chrystal waters in Queensland Australia. I wouldn’t have known I was witnessing a school lesson when a woman and a 7-year-old boy were sitting under a canopy on the grass, surrounded by kangaroos grazing freely. No infrastructure, no chairs and tables, no crowds, no notebooks and papers, no writing… just a focused being and immersion in the phenomena of life.

It was only later that I realized the magnitude of this event, even though it had taken over me back then. The expression on the boy’s face was seriously engaged and genuinely interested… respectful and glorious. An expression I don’t see on the faces of our children frowning and leaning over the reading that I don’t see their faces at all. The woman… in a light bright linen dress with long hair down… was hugging her knees, relaxed and upright and was silent. She probably let the boy immerse himself in some question she asked him or he asked himself. Her gaze was not looking for anything… she was in knowing, yet she did not put the answer on the boy’s tongue.

What a gift I received with this event! I don’t know if the woman was his mother or a ‘teacher’ without explaining things… but she was certainly a seer, a ‘winged’ being you recognize by the freedom it radiates and the peace that caresses fiercely. In that moment, I fell in love with this relentless tenderness, which I call the spirit of originality, the spirit of pure clarity, the spirit of undistorted originality.

What would ‘things’ be like if you let them be? What would our behaviour be like if we didn’t learn it? What would life be like if we weren’t diverted it’s flow to our mills? How would you coexist with other forms of life if you followed respect and consideration instead of personal interests? What would children be like if we didn’t tailor them to our own measurements?

Oh… these are Big Questions, urgent questions that we can and must ask our children without serving them ‘our’ answers.

I stayed in the village for fourteen days. Their touch of nature was downright magnificent. The dwellings were reminiscent of hobbit dugouts, of which only a round wooden door and piles of flowers in front of them can be seen in the landscape. Between the dwellings, they left a respectful distance that was speaking of their love for privacy. Everything spoke of a chosen simplicity, as if they just wanted to enrich the natural endowments. But most of all, I was moved by their attitude towards children, who did not teach by ‘passing on’ knowledge, but rather awakened their natural intelligence.

How important is the background of ‘teaching’, the inhabitants of Crystal Waters know, sitting barefoot on the grass, in clothes that ‘breathe’, surrounded by the colourfulness and lushness of the landscape… remain in living communication with nature and its responsive spirit. It is impossible to remain woven into the intelligence of life when we ‘protect’ ourselves from it with real and mental barriers… when we live as if we fear it.

Fear is unfounded… we only think that life is cruel because we look at it through the glasses of self-reflection, which reflect our own weakness and wickedness. Life is our greatest Ally… let us not fear Him! Let us fear our own cowardice, which refuses to look into our eyes and surrender to Him. It is the rebirth of man… when there is a living understanding that neither the land with resources and goods, nor the clothes he wears, nor the child he gives birth to, nor the knowledge he spreads, belong to him. A man who owns nothing is a man of natural intelligence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: