Zabetonirani osamelci – Usoda mestnih dreves // Concreted loners – The fate of city trees

Že vrsto let, kadarkoli se vozim po Ljubljani, pozornost namesto na stavbe in plehnata ropotala, raje obračam na drevesa in zelenje. Opažam, da zelenje najbolj uspeva tam, kjer se nihče ne zmeni zanj. Njegova usoda je podobna milenijski generaciji otrok, ki v ‘varstvu’ interneta rase prepuščena sama sebi. Res izgleda, da je Ljubljana, v primerjavi s Singapurjem, zeleno mesto… vseeno pa sanjam o taki prihodnosti mest, kjer bodo stavbe manjše od dreves…, kjer bo človek v svojih delih manjši od Življenja. Takrat bo človek ponovno zaživel svojo ponižnost do Boga in oživel kot duhovno občutljivo bitje.


Nedolgo nazaj, na simpoziju v Tolminu, je meteorologinja pokazala graf Ljubljane, ki je barvno prikazoval pregreta mestna področja. Najbolj rdeča so nakupovalna središča z nepregledno asfaltno fleho brez enega prgišča zemlje. Oranžna pa po večini vsa druga območja mesta. Ponekod po svetu se urbana arhitektura že obrača zelenju v prid in določa minimalne zelene pasove med cestami in drugimi objekti, pod katerimi so urejene zemeljske, travnate, lubnate, peščene ali kamnite pešpoti, kolesarske steze, parkirišča, igrišča, rekreativni parki idr.. v zavetju drevesnih krošenj. Večja, naravno zasnovana združba drevja, zelenja, cvetja, kamenja in voda, ki poleg tega, da hranijo prvinsko potrebo po lepoti in eterični in zvočni blagodejnosti, blažijo tudi vremenske pojave in hranijo človekovo zavest. Čas je, da se ponovno potipamo v pogoje, v katerih drevesa in vsa druga bitja, vključno z nami, lahko zažarijo in zablestijo skozi svoje obnašanje.


Prizor na fotografiji me je ganil. Nekaj drevesnih mladik nasproti kina Vič je bilo, ob gradbenem razdejanju okoli njih, zavarovano z lesenimi deskami, ki sporočajo, da je tam nekdo, ki jih čuti in ščiti. Zdi se žalosten poskus podaljšane agonije, ki je še skrčil svoj jekleno-betonski objem in pet mladih dreves obsodil na počasno rast in stagnacijo brez podpore sorodnih bitij, podpornih rastlin in koreninsko-glivičnega sistema.

Zabetoniran osamelec je kot človek brez boga, zrcali njegovo nerazumevanje odvisnosti od podpore življenja in naravnih zakonov. Je odrezanec od življenja, begunec brez zatočišča. Koliko moči potrebuje tako drevo, da se obdrži pri življenju, ve le nekdo, ki poskuša v svetu brezčutnost ohranjati svojo občutljivost živo zavedajoč se, da bo deležen le nasilja vseh vrst. Sredi duhovne puščave se vsako pomlad trudi pognati zelenje, zacveteti in obroditi, prepuščen le svoji lastni volji po živetju in popolni odsotnosti sojenja. Ranjenec, jetnik ali samotar je neskončno hvaležnejši za vsak odtenek nežnosti kot vsi neobčutljivi skupaj, Za drevo te deske ne pomenijo veliko, a duh obzirnosti je tista nega, ki drevesu zares pomaga. Napor, ki mu ga zadaja težka mehanizacija v rokah otopelega, je drevesu znosnejši zaradi te neznatne geste človeka.


Pozdravljam duhove Luči, da se zdramijo v svojem poslanstvu zaščitnikov čutečih in povezanih. Pozdravljam sveže navdihe snovanja človekovega bivanja z naravo, iz katerih bo čutiti prebujenega duha, ki ljubi življenje. Pozdravljam pogum, ki se zmore preriniti skozi betonski oklep in se pognati v višave osvobojene misli. Pozdravljam občutljivost, ki se ne boji bolečine. Pozdravljam nedolžnost, ki razume govorico ‘nemih’. Pozdravljam zmagovalnost, ki zmaguje s svojo ljubeznijo. Pozdravljam zanos, ki trga betonski plašč kot posušene kraste z lastnega telesa. Pozdravljam lepoto, ki meri uspeh v brstenju, plodnosti in dišečnosti.


Concreted loners – The fate of city trees


For many years, whenever I drive around Ljubljana, instead of buildings and tin rattles, I prefer to pay attention to trees and greenery. I notice that greenery thrives best where no one cares. Its fate is similar to that of a millennial generation of children left to fend for themselves in the ‘protection’ of the internet race. It really seems that Ljubljana, compared to Singapore, is a green city… yet I dream of such a future of cities where buildings will be smaller than trees, where man will be smaller in his works than Life in it’s own creation. Then man will relive his humility to God and come to life as a spiritually sensitive being.


Not long ago, at a symposium in Tolmin, a meteorologist showed a graph of Ljubljana, which showed the color of overheated urban areas. The reddest are the shopping malls with an opaque asphalt fleece without a single handful of earth. Orange, on the other hand, are mostly all other areas of the city. In some parts of the world, urban architecture is already turning to greenery and defining minimum green belts between roads and other facilities, under which are arranged earth, grass, gravel, sand or stone footpaths, bike paths, parking lots, playgrounds, recreational parks, etc. in the shelter of tree canopies. A larger, naturally designed community of trees, greenery, flowers, stones and water, which, in addition to nourishing the basic need for beauty, ethereal and sonic benevolence, also alleviate weather phenomena and nourish human consciousness. It is time to re-immerse ourselves in the conditions in which trees and all other beings, including us, can glow and radiate through their behavior.


The scene in the photo moved me. A few tree saplings opposite the Vič cinema were, with construction devastation around them, secured with wooden planks, signaling that there was someone there who could feel and protect them. It seems a sad attempt to prolonge agony that further shrunk its steel-concrete embrace and condemned five young trees to slow growth and stagnation without the support of related creatures, supporting plants, and the root-fungal system.

The concreted loner is like a man without a god, mirroring his misunderstanding of dependence on the support of life and natural laws. He is a cut-off from life, a refugee without refuge. How much power such a tree needs to stay alive is known only to someone who tries in the world of insensitivity to keep his sensitivity alive knowing that he will only receive violence of all kinds. In the midst of the spiritual desert, every spring he strives to sprout greenery, to blossom and bear fruit, left only to his own will to live and and with complete absence of judgment. The wounded, the prisoner or the loner is infinitely more grateful for every shade of tenderness than all the insensitive together. For a tree these boards do not mean much, but the spirit of consideration is that care which really helps the tree. The effort exerted by the heavy machinery in the hands of a numb man is more bearable to the tree because of this insignificant gesture of man.


I salute the spirits of the Light to wake up in their mission of protectors of the sentient and connected. I welcome the fresh inspirations of designing human existence with nature, from which one will feel an awakened spirit that loves life. I applaud the courage to be able to push through the concrete armor and run to the heights of liberated thought. I welcome sensitivity that is not afraid of pain. I welcome innocence who understands the language of the ‘dumb’. I salute the triumph that wins with its love. I applaud the rapture that tears the concrete mantle like dried scabs from his own body. I salute beauty that measures success bx budding, fertility and fragrance.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: