Življenje me potrebuje tam, kjer sem #4–Odvržem katran // Life needs me where I am #4-I drop the tar

Poskušam razumeti perspektivo Življenja, ki od začetka in do konca buden prisostvuje dogajanju in ga s svojih dihom poganja in ohranja. Pozna vzdih prvega novorojenca in vse za njim, kot Zavest, v morju katere se vse godi. Ve in pozna vse človeške misli, vse navdihe in naklepe, vse dobro in zlo, ki prihaja od človeka. Zdaj, po vsem tem času in vsem možnostih, ki so nam bile dane, da bi se odločili za ljubezen, je nastopil čas poslednje rešiteljice, zadnjega povabila k Ljubezni.


Veliko, veliko črnine moramo očistiti iz naših duš. Črnine, ki se je kot katran nabirala okoli srca in ga zakrknila v oklep. Velika, velika sila je potrebna, da ga razkolje in velika, velika nežnost, da nas ob tem ne ubije. Podedovali in iz generacije v generacijo nadgrajevali smo tradicijo morjenja Boga, zanikanja ljubezni… uresničevanja sebičnosti in zatopljenosti v svet stvari. Ne enega ne drugega v Življenju ni! Življenje nima lahkega dela, ko hoče iz hodečih neobčutljivih teles, ki jih vznemiri le še bombastično, napraviti tenkočutna duhovna bitja, ki zaznajo najrahlejši notranji vzgib. Ne smemo dvomiti o Njegovi strategiji niti za en sam hip! Vse to je potrebno, vse nasilje nad nami je potrebno, da preizkusi našega duha, ki mora prestati najhujše in še vedno ne zapasti v območje strahu, sovraštva in kljubovanja, da bi zadostil za tisočletno zadrževanje v nevednosti.


Se počutite sami? Nimate somišljenikov? Se vam zdi, da ne boste zdržali te represije, te neumnosti, v katero ste potopljeni do vratu in vas že davi? Pomislite, kako mora biti Življenju, ki ima vse premalo lučk na Zemlji, da bi lahko resnično zasijalo kot mavrica čez oblok neba in z zamahom volje pometlo z zlom, ki se tisočletja redi in krepi na račun našega strahu in sovraštva.

Zato postavlja male lučke v vsak kotiček Zemlje, da bi jo ne zagrnila popolna tema. Luč nič ne zaleže tam, kjer svetloba že je, zato se ne bojte ‘osamljenosti’ in ne skrivajte svoje luči, ne bojte se dima in megle, saj ste vendar luč od Luči, povezana z vsemi žarečimi dušami in ste Silovitost, ki prepara vsako meglo. Ne prikrajšajte nedolžnih, nevednih ali zavedenih, ki sami še niso našli stikala, za ta žarek luči.

Se vam zdi, da ne morete odpustiti temu in onemu za to in ono krivico, ki vam jo je storil? Potem pojdite v svoje srce in ga z vsakim dihom razširjajte do mere, v kateri vanj zaobjamete celo Zemljo v vseh časih… in sprevidite, da so puščice zadele točno tiste točke vašega svetlobnega telesa, ki jih morate ozavestiti, da bi luč lahko presijala skozi. Če se zmorete ljubiti in hočete vstopiti v Življenje, potem odvrzite ta tisoče let zatrjen katran, ki temni edino vašo luč in z njo vendar že presijte črnino, da bo srčni oklep odletel od srca kot semenska lupina iz kalčka.


Ne potrebujete odobravanja gluhih. Ne potrebujete trepljanja po ramenih, ne potrebujete bonusa pri plači, ne potrebujete razumevanja bližnjega ali njegove garancije, da bi sijali in na obraz izrisali spodbuden in ljubeč nasmeh Mona Lize. Luč ste, zato sijte svoje božansko dostojanstvo.

Sijte in bodite sijajni, Marjeta Šumrada

Sledi zaključek// Življenje me potrebuje tam, kjer sem #5 – Sem dedinja Božanske zapuščine // The conclusion follows: Life needs me where I am # 5 – I am the heir of the Divine Legacy


Life needs me where I am #4 – I drop the tar


I try to understand the perspective of Life, which is awake from the beginning to the end and drives and maintains with its breath everything that happens. He knows the sigh of the first newborn and everyone behind him, like Consciousness, in the sea of ​​which everything happens. He knows all human thoughts, all inspirations and intentions, all good and evil that comes from man. Now, after all this time and all the opportunities given to us to choose love, the time of the last savior, the last invitation to Love, has come.


We need to cleanse a lot, a lot of blackness from our souls. The blackness that had accumulated like tar around the heart and clogged it in armor. A great, great force is needed to split it and a great, great tenderness not to kill us at this. We have inherited and from generation to generation we have upgraded the tradition of killing God, denying love… realizing selfishness and immersion in the world of things. There is neither one nor the other in Life! Life does not have an easy job when it wants to turn walking insensitive bodies, which are only excited by bombasticity, into subtle spiritual beings who perceive the slightest inner impulse. We must not doubt His strategy for a single moment! All this is necessary, all the violence against us is necessary to test our spirit, which must endure the worst and still not fall into the realm of fear, hatred and defiance in order to suffice for a thousand years of lingering in ignorance.


Do you feel alone? Don’t have like-minded people? Do you feel that you will not be able to withstand this repression, this nonsense in which you are immersed to the neck and is already choking you? Think of what it must be like for a Life that has all too few lights on Earth to be able to truly shine like a rainbow across the vault of heaven and sweep away with a wave of will the evil that has been strengthening for millennia at the expense of our fear and hatred.

Therefore, It places small lights in every corner of the Earth so that Earth is not enveloped in complete darkness. Light is not needed where the light is already, so do not be afraid of ‘loneliness’ and do not hide your light, do not be afraid of smoke and fog, because you are the light of Light connected with all glowing souls and you are the Sharpness that cuts through every fog. Do not deprive the innocent, ignorant, or deceived, who have not yet found the switch themselves, for this ray of light.

Do you feel that you cannot forgive this and that injustice, that has beed done to you? Then go into your heart and spread it with every breath to the point where you embrace the whole Earth at all times… and see that the arrows hit exactly those points of your light body that you need to be aware of in order for the light to shine through. If you are able to love and want to enter Life, then discard this thousand-year-old hardened tar that darkens only your light and break through the blackness, to make the heart’s armor fly away from the heart like a seed shell from a sprout.


You don’t need the approval of the deaf. You don’t need a pat on the back, you don’t need a salary bonus, you don’t need an understanding of your loved ones or their guarantee to shine and draw a encouraging and loving Mona Lisa smile on your face. You are the light, so shine your divine dignity.

Shine and be brilliant, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: